[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Bäst på riskrapporter De anställda på Moelven Wood Interiör AB Ånimskog (tidigare Moelven Tom Heurlin AB), är ledande inom Moelvenkoncernen när det gäller att rapportera risker.


Bäst på riskrapporter

De anställda på Moelven Wood Interiör AB Ånimskog (tidigare Moelven Tom Heurlin AB), är ledande inom Moelvenkoncernen när det gäller att rapportera risker.

Varje anställd har i genomsnitt identifierat och rapporterat nio risker i fabriken under 2017.

– Det handlar mest om risker i arbetsmiljön, men även sådant som kan påverka produktkvaliteten, säger Patrick Solhemmer som är produktionschef i Ånimskog.

Renodlat hyvleri
Från att ha varit ett sågverk som införlivades i Moelven Timber har företaget blivit ett renodlat hyvleri och är nu en del av Moelven Wood med panel som huvudsaklig produkt. För tio år sedan sågades fortfarande virke i Ånimskog och företaget sysselsatte ett 70-tal personer. 

Patrick Solhemmer är produktionschef vid Moelven Wood Interiör AB i Ånimskog och gläds åt att det är långt mer än ett år sedan någon skadades i jobbet.

Patrick Solhemmer är produktionschef vid Moelven Wood Interiör AB i Ånimskog och gläds åt att det är långt mer än ett år sedan någon skadades i jobbet. Foto: Tommy Hellström

Men sågen har avvecklats och en betydande investering gjordes 2012 i en modern hyvel med sikte på ökad produktion och förädlingsgrad. Senare lämnade man två stora marknader – Tyskland och USA – och levererar idag huvudsakligen till England och de skandinaviska länderna. Omdaningen av företaget har resulterat i en minskning av antalet anställda, och idag svarar åtta medarbetare för all produktion.

– Att vi är ett mindre företag idag kan vara en anledning till att risker i arbetsmiljön uppmärksammas på ett annat sätt än tidigare. I ett litet väl sammansvetsat team blir man mer mån om varandra och tar ett större ansvar. I ett större företag kan det lätt bli så att man kanske ser något som kan utgöra en risk, men att man tycker att det är någon annans ansvar, tror Patrick Solhemmer och lägger till att alla anställda är angelägna om att medverka till att produktionen utvecklas.

Alltid riskrapportering
Han berättar att all personal deltar i fredagarnas veckomöten, och där är riskrapportering alltid en stående punkt. Allt rapporteras till f-portal och åtgärder vidtas. Alla risker som tas upp noteras också på en tavla och finns kvar där tills de åtgärdats.

– Framförallt är det risker i arbetsmiljön som uppmärksammas, men det kan också vara annat, i stort sett vad som helst – exempelvis någon maskin som riskerar att äventyra produktkvaliteten. Det är viktigt att även det tas på allvar, säger Solhemmer.

Utrymmet för hantering av sågblad var begränsat. Efter rapport om skaderisk byggdes det ut och är nu mer ändamålsenligt, menar Fredrik Bengtsson som är operatör.

Utrymmet för hantering av sågblad var begränsat. Efter rapport om skaderisk byggdes det ut och är nu mer ändamålsenligt, menar Fredrik Bengtsson som är operatör. Foto: Tommy Hellström

Det allra mesta som rapporterats har kunnat åtgärdas av egen personal, men det förekommer att man också hyr in specialister vid behov. Det kan handla om elektriker, programmerare eller mekaniker.

– Det viktiga är att vi tar all rapportering på stort allvar och vidtar åtgärder, betonar Patrick Solhemmer.

Uppmärksamheten har skärpts
När personalen samlas runt konferensbordet den här dagen instämmer samtliga i att uppmärksamheten har skärpts i takt med att det är färre anställda:

– Det är ju vi som finns i produktionen som stöter på problemen och som ser vad som kan göras för att rätta till dem, säger operatören Stefan Karlsson.

Här var tidigare en öppning ner mot betonggolvet. Det rapporterades och åtgärdades, berättar operatören Mikael Qvick.

Här var tidigare en öppning ner mot betonggolvet. Det rapporterades och åtgärdades, berättar operatören Mikael Qvick. Foto: Tommy Hellström

– Det behöver inte vara en stor sak. Även småsaker kan ställa till problem, och det är viktigt att det finns någon som håller i frågorna och följer upp så att åtgärder vidtas, påpekar Mikael Qvick som också är operatör.

Han säger att det också ligger i linje med arbetet inom ramen för ”ständiga förbättringar”, och berättar om durken i hyvleriet som kompletterats med extra skydd sedan det visat sig att man lätt kunde falla några meter ner mot betonggolvet.

Hel hem
Moelvens Hel Hem-kampanj har också öppnat ögonen på de anställda för vad risker i arbetsmiljön kan medföra.

– Vi tänker nog mer på riskerna idag, men jag har också en känsla av att företaget också lyssnar mer nu än förr. Det bidrar kanske till att vi blir mer motiverade att rapportera risker, tror Benny Larsson som är förman i produktionen.

Benny Larsson som är förman övervakar produktionen och är beredd att ingrip om något oförutsett inträffar.

Benny Larsson som är förman övervakar produktionen och är beredd att ingrip om något oförutsett inträffar. Foto: Tommy Hellström

Omdaningen av företaget och orienteringen mot en ny marknad har resulterat i effektivare produktion, med färre omställningar som följd.

– Vi har reducerat antalet produkter och fått upp volymen per order från 45-50 kbm till 300 kbm per order. Det har gjort att vi nu har ett nytt rekord där vi producerat drygt 111 000 lpm panel på ett skift, berättar Patrick Solhemmer och säger att han ser ytterligare produktionsökningar framöver.

– Och med ökad produktion krävs ökad vaksamhet på risker. Därför känns det bra att alla är observanta och att vi har goda rutiner för att hantera det som upptäcks, säger han.